Szanowni Klienci, opcja płatności „za pobraniem” z powodów technicznych jest chwilowo niedostępna. Pracujemy nad tym, aby ją przywrócić. Dziękujemy za zrozumienie. Zespół Fitmin.

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Fitmin.pl dostępny pod adresem internetowym www.fitmin.pl. Prowadzony jest przez Dibaq a.s z siedzibą pod adresem Helvíkovice 90, 564 01 Žamberk, Republika Czeska, operator sklepu internetowego www.fitmin.pl, IČ: 25286366, DIČ CZ: 25286366, zarejestrowany w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Hradcu Králové, dział B, wpis 1770 (dalej „Fitmin.pl” lub „sprzedawca”).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym w sposób umożliwiający Klientom zapoznanie się z jego treścią i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym.
 5. Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków wynikających z daty wejścia w życie poprzedniej wersji Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Sprzedawca poinformuje Kupujących posiadających konta oraz udostępni zaktualizowaną treść regulaminu na stronie internetowej.

II. Definicje

 1. Akcja promocyjna – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak na przykład obniżenie Ceny za Produkt lub Zestaw Promocyjny, czy też obniżenie / brak kosztów wysyłki.
 2. Kupon zniżkowy – forma kodu rabatowego na produkt/towar udostępniony Klientowi sklepu przez Sprzedającego w ramach kampanii reklamowych, newsletterów itp. W przypadku nieukończenia zakupu lub odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, Sprzedawca może wygenerować kod zastępczy dla Kupującego o tej samej wartości.
 3. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Akcji Promocyjnej obowiązującej w danym czasie w Sklepie Internetowym stanowią inaczej.
 4. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 5. Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 6. Klient/Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający ze Sklepu, w tym składający Zamówienie.
 7. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za konsumenta uważa się również osobę, o której mowa w art. 3855kodeksu cywilnego, dodanego ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495 z późn zm.) oraz art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z pózn. zm., dalej jako „ustawa o prawach konsumenta”), ale jedynie w zakresie uprawnień przyznanych takiej osobie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Konto – konto Klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów lub sposobów dostawy.
 10. Produkt/Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Przedsiębiorca - osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupów w Sklepie w celach związanych z działalnością gospodarczą, a także osoba fizyczna, która zawiera umowę ze Sprzedawcą w ramach Sklepu, a umowa ta jest związana z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 13. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.fitmin.pl
 14. Sprzedawca – Dibaq a.s z siedzibą pod adresem Helvíkovice 90, 564 01 Žamberk, Republika Czeska, operator sklepu internetowego www.fitmin.pl, IČ: 25286366, DIČ CZ: 25286366, zarejestrowany w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Hradcu Králové, dział B, wpis 1770 (dalej „Fitmin.pl” lub „sprzedawca”).
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech przedmiotu umowy – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 16. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 III. Kontakt ze sklepem

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: info@fitmin.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 74 848 56 59
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: IBAN: CZ6601000001151406700247 (PLN)
 4. Klient może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 9:00-15:00
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym punkcie.

 IV. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, odpowiednich wymagań technicznych. Minimalne wymagania techniczne urządzenia Użytkownika umożliwiające pełne i poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego to:
 1. posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu,
 2. posiadanie dostępu do poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików Cookies.
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Sklepu Internetowego w dowolnym terminie, bez konieczności uprzedniego informowania o tym Klientów.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Klient, korzystając z linków i reklam umieszczonych w Sklepie Internetowym.
 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami działu V Regulaminu albo po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 V. Konto użytkownika

 1. Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres wraz z kodem pocztowym, e-mail, nazwa firmy wraz z numerem NIP (w przypadku Przedsiębiorców).
 2. Klient jest zobowiązany do aktualizacji informacji na koncie przy każdej zmianie. Informacje podane na koncie są uważane przez Sprzedawcę za prawidłowe. W razie braku aktualizacji danych, wszelkie czynności dokonywane przez Sprzedawcę na te dane uważane będą za skuteczne.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 4. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Klient ma obowiązek utrzymania loginu i hasła w tajemnicy oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez skorzystanie z odpowiedniej opcji na koncie lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w dziale III.
 6. Sprzedający może usunąć lub zawiesić Konto użytkownika w przypadku naruszenia przez Klienta obowiązków wynikających z zawartej Umowy Sprzedaży.

 VI. Zasady składania Zamówień

 1. Zamówienia w sklepie można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przy czym zamówienia składane po godzinie 15:00 w dniu roboczym oraz zamówienia składane w sobotę, niedzielę i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. zalogować się do Sklepu (jeśli Klient posiada aktywne konto w Sklepie) lub dokonywać dalszych kroków bez logowania jako użytkownik niezalogowany;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”. Informacja o dostępności Produktów widnieje na karcie Produktu na stronie internetowej Sklepu;
 3. w przypadku, gdy wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – poprawnie wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych płatności odbiorcy Zamówienia wskazanych w formularzu oraz ewentualnie innych danych do wysyłki;
 4. w przypadku, gdy Zamówienie jest składane przez zalogowanego Klienta – każdorazowo sprawdzić poprawność danych do płatności i wysyłki i ewentualnie dostosować je do konkretnego zamówienia;
 5. w wypadku Klientów niebędących Konsumentami, dokonujących zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, należy podać nazwę firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP;
 6. wybrać przycisk „Kasa”, a następnie uzupełnić dane do zamówienia, w tym rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), oraz miejsce dostawy i metodę płatności z oferowanych przez Sklep;
 7. kliknąć przycisk “Dostawa i płatność”;
 8. zaakceptować Regulamin sklepu Internetowego;
 9. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności - opłacić zamówienie w sposób i w terminie określonym w zamówieniu. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
 1. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie czasie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia.
 3. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y), tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów.
 4. Sprzedawca może informować Klienta e-mailowo o zmianach w statusie Zamówienia.

 VII. Akcje Promocyjne i Kupony zniżkowe

 1. Akcje Promocyjne obowiązujące w Sklepie Internetowym nie łączą się, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
 2. Dla każdej z prowadzonych przez Sprzedawcę Akcji Promocyjnych ustalany jest odrębny Regulamin. W kwestiach nieujętych w Regulaminie Akcji Promocyjnej, zastosowanie znajdują przepisy niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca może wydawać Klientom kupony zniżkowe.
 4. Zakup towaru od Sprzedawcy może być dokonywany przy pomocy kuponu zniżkowego, zabezpieczonego stosownym, indywidualnym kodem.
 5. Moment sprzedaży w przypadku płatności za pomocą kuponu zniżkowego następuje w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji, które jest wysyłane przez Sprzedawcę do Kupującego pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.

 VIII. Warunki płatności za towar

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące metody płatności za Towar:
 1. płatność przy odbiorze w miejscu wskazanym przez Kupującego w zamówieniu; opcja płatności „za pobraniem” z powodów technicznych jest chwilowo niedostępna. Pracujemy nad tym, aby ją przywrócić.
 2. płatność blikiem;
 3. płatność szybkim przelewem online;
 4. płatność kartą płatniczą.
 1. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Formy płatności i sposób dostawy”.
 2. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 4 dni od złożenia Zamówienia, spowoduje odmowę jego realizacji.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki (opcja płatności „za pobraniem” z powodów technicznych jest chwilowo niedostępna. Pracujemy nad tym, aby ją przywrócić). Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru przesyłki mimo jej dostarczenia w prawidłowym i nienaruszonym stanie nie jest dopuszczalna. Klientowi po przyjęciu przesyłki przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy na warunkach określonych w dziale X.
 4. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego towarów są cenami brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
 5. Ceny widniejące na stronie internetowej, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania Akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

 IX. Warunki dostawy towaru

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że z uwagi na przekroczenie określonej ceny zamówienia opłata nie zostanie pobrana. W takiej sytuacji w podsumowaniu zamówienia system poinformuje Klienta o uprawnieniu do skorzystania z darmowej dostawy.
 3. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 4. Produkty przesyłane są za pośrednictwem kuriera firmy PPL. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej.
 5. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę wynosi do 5 dni roboczych.
 6. Czas dostawy ustalany jest przez Przewoźnika w oparciu o obowiązujące u niego zasady i wynosić może od 2 do 5 dni roboczych. Towar dostarczany jest przesyłką międzynarodową, co w szczególnych przypadkach (zamknięcie granic, wprowadzenie dodatkowych kontroli granicznych) może skutkować przedłużeniem terminu dostawy.
 7. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.
 8. Klient ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny, zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi.
 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w dziale XI niniejszego regulaminu „Reklamacje”.

 X. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia mu towaru bez podania przyczyny.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu na adres wskazany w Zamówieniu. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno lub partiami - termin ten biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane w dowolny sposób, m.in. za pomocą tradycyjnej poczty, przesyłki kurierskiej lub pocztą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – na dane określone w dziale III niniejszego Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ale nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Konsument, który w ramach jednego Zamówienia kupił więcej niż 1 Produkt, może odstąpić od umowy w całości albo w części, rezygnując z niektórych tylko Produktów.
 8. Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Adres do zwrotu towaru: Dibaq Polska, Wałbrzych 58 – 306, ulica Wieniawskiego 7/4, Republika Polska.
 9. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 10. Skutki odstąpienia od Umowy:

10.1 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

10.2 W przypadku odstąpienia od Umowy:

 1. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

XI. Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe, niewadliwe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady[1] zakupionego Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w Dziale II Kodeksu Cywilnego – Rękojmia za wady, a jeśli Klient jest konsumentem, w oparciu o przepisy dotyczące braku zgodności towaru z umową zawarte w Rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
 3. Reklamację można zgłosić w każdej formie, przy czym zalecane jest składanie jej w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, w szczególności przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 4. Składając reklamację Klient powinien podać co najmniej opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wykrycia, dane Klienta składającego reklamację, numer Zamówienia, zdjęcie wady, nazwę produktu i jego datę ważności oraz numer partii, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru, a także informację o spisaniu protokołu z kurierem, jeśli wada została wykryta przy odbiorze.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. W przypadku Kupujących będących Przedsiębiorcami takie domniemanie nie obowiązuje.
 6. Rzecz reklamowaną należy dostarczyć na adres Sprzedawcy, o którym mowa w dziale III Regulaminu.
 7. Jeżeli Produkt ma wadę lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym w Sklepie, Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo do odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt na wolny od wad, albo usunie wadę. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową, nie doprowadził towaru do zgodności z umową, brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową, brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z innych środków ochrony, z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 8. Ponadto, jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy lub z tytułu braku zgodności towaru z umową sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru, chyba że, w przypadku gdy Klientem jest Konsument, termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Kupujący będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z rękojmi, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
 10. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, Sprzedawca dołączy też warunki gwarancji do sprzedanego Produktu.
 11. Towary za 1 grosz dostarczane wraz z Produktem nie podlegają reklamacji ani zwrotowi.
 12. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

[1] Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o „wadzie” w odniesieniu do Konsumenta oznacza to brak zgodności towaru z umową w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.

XII. Informacja handlowa i pliki cookies

 1. Klient może wyrazić zgodę na wysyłanie informacji handlowych na jego adres e-mail poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej sklepu.
 2. Klient wyraża zgodę na zapisywanie tzw. plików cookies na jego komputerze. W przypadku, gdy możliwe jest dokonanie zakupu na stronie internetowej oraz możliwa jest realizacja zobowiązań Sprzedawcy, bez zapisywania tzw. plików cookies na komputerze Klienta, może on w dowolnym momencie odwołać zgodę.

 XIII. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku sporu między Kupującym a Sprzedającym istnieje możliwość pozasądowego rozpoznania sporu. Konsument jest uprawniony do złożenia skargi na rozstrzygnięcie dotyczące rozpoznania reklamacji za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL Sposoby oraz dostęp do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych określono w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu - „Polityka ochrony danych osobowych”.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.
 6. Niniejsze warunki handlowe dotyczące zakupów w sklepie internetowym, prowadzonym przez spółkę Dibaq a.s. obowiązują od dnia 18.01.2023r.
 7. Regulamin obowiązuje w brzmieniu podanym na stronie internetowej sprzedawcy, w dniu złożenia zamówienia.