Szanowni Klienci, opcja płatności „za pobraniem” z powodów technicznych jest chwilowo niedostępna. Pracujemy nad tym, aby ją przywrócić. Dziękujemy za zrozumienie. Zespół Fitmin.

Klauzura informacyjna RODO

Wypełniając obowiązek administratora danych osobowych na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dibaq a.s. z siedzibą pod adresem Helvíkovice 90, 564 01 Žamberk, Republika Czeska. 

2. Z Administratorem można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: info@fitmin.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach:

 1. zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego;
 2. marketingu bezpośredniego towarów Administratora za pośrednictwem poczty e-mail;
 3. rozliczeniowych, księgowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 4. zapewnienia stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa Administratora, w tym bezpieczeństwa procesów IT, również przy pomocy zewnętrznych dostawców usług IT.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych w tym przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz przepisy RODO, tj.:

 1. 6 ust. 1 lit. b RODO: potrzeba podjęcia działań przed zawarciem umowy przez Administratora na Pana/Pani żądanie, zawarcie i realizacja umowy – w przypadku celu określonego powyżej w ust. 3 pkt 1;
 2. 6 ust. 1 lit. c RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w przypadku celu określonego powyżej w ust. 3 pkt 3;
 3. 6 ust. 1 lit. f RODO: prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w przypadku celu określonego powyżej w ust. 3 pkt 4;
 4. 6 ust. 1 lit. a RODO: dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą – w przypadku celu określonego w ust. 3 pkt. 2.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie księgowości i IT, a także przewoźnicy.

6. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 1. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, do czasu upływu terminu przedawnienia, chyba że przed jego upływem doszło do zgłoszenia roszczenia przez jedną ze stron;
 2. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

7. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane przez Administratora zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji mających wpływ na Państwa sytuację prawną, w tym profilowaniu.