REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FITMIN PURITY 2018

 

 

§1.   Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady i warunki Programu Lojalnościowego Fitmin Purity 2018 (dalej: Program).
 2. Organizatorem Programu jest Spółka DIBAQ POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Mazowieckiej 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000147387,  NIP 886 22 47 599, o kapitale zakładowym w wysokości 1 045 000,00 zł, będąca dystrybutorem marki Fitmin na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (dalej: Organizator).
 3. Celem Programu jest promowanie Organizatora oraz promowanie karm dla kotów marki Fitmin Purity, oferowanych i dystrybuowanych przez Organizatora.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
 5. Program odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od 1 lutego 2018 do 31 maja 2018 lub do wyczerpania zapasów magazynowych po stronie Organizatora.

§2.   Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnikiem Programu (dalej: Uczestnik) może zostać:

1.1. Właściciel stacjonarnego sklepu zoologicznego, który prowadzi sprzedaż wyłącznie detaliczną oraz dokonuje zakupów bezpośrednio od Organizatora (dalej: Sklep). W przypadku sieci Sklepów, każdy ze Sklepów należących do danej sieci jest kwalifikowany jako odrębny Uczestnik Programu.

1.2. Personel Sklepu za zgodą osoby decyzyjnej, odpowiadającej w Sklepie za zakupy produktów od Organizatora.

2. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.

3. Uczestnik potwierdza chęć udziału w Programie poprzez zgłoszenie tego faktu przedstawicielowi handlowemu Organizatora. Dane kontaktowe do przedstawicieli handlowych dostępne są na stronie www: https://www.fitmin.pl/kontakt.html

§3.   Zasady Programu

 1. Uczestnik może przystąpić do Programu od dnia 1 lutego 2018r. (zgłaszając udział w Programie do 31 stycznia 2018r.) lub od dnia 1 marca 2018r. (zgłaszając udział w Programie do 28 lutego 2018r.).
 2. Zgłoszenie udziału w Programie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika zamówienia u przedstawiciela handlowego Organizatora. Zamówienie to będzie się składać z:

2.1. displaya reklamowego (dostarczanego nieodpłatnie przez Organizatora),

2.2. pakietu 48 opakowań karm Fitmin Purity 400g (dalej: Pakiet) w formie 24 zestawów karm Fitmin Purity 400g + 400g gratis (czyli 50% rabatu w stosunku do aktualnie obowiązującego cennika). Jeden Zestaw składa się z dwóch opakowań 400g tego samego rodzaju karmy Fitmin Purity (dalej: Zestaw). Uczestnik może wybrać dowolne rodzaje Zestawów spomiędzy:

 1. Fitmin Purity Kitten 400g+400g;
 2. Fitmin Purity Castrate 400g+400g;
 3. Fitmin Purity Hairball 400g+400g;
 4. Fitmin Purity Indoor 400g+400g;
 5. Fitmin Purity Delicious 400g+400g;
 6. Fitmin Purity Dental 400g+400g;
 7. Fitmin Purity Senior 400g+400g;
 8. Fitmin Purity Urinary 400g+400g.

2.3. Produkty sprzedawane są na podstawie aktualnie obowiązującego cennika i promocji.

3. Zamówienie realizowane jest w terminie do 10 dni roboczych od dnia jego złożenia.

4. Płatności z tytułu złożonych zamówień, Uczestnik dokonuje na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury VAT.

5. Jednemu Uczestnikowi przysługuje jeden display reklamowy na cały okres trwania Programu. Uczestnik jest zobowiązany do odpowiedniego eksponowania Zestawów na displayu.

6. Uczestnik jest zobowiązany do kupienia przynajmniej jednego Pakietu w ciągu pierwszych dwóch miesięcy od przystąpienia do Programu, tj. odpowiednio do 31 marca 2018 lub 30 kwietnia 2018. Niekupienie minimum jednego Pakietu w tym okresie skutkuje wykluczeniem Uczestnika z Programu.

7. W jednym miesiącu Uczestnik może nabyć od Organizatora w ramach Programu nie więcej niż trzy Pakiety. Pozostałe Pakiety zakupione przez Uczestnika w ciągu tego samego miesiąca nie będą premiowane.

8. Za każdy Pakiet kupiony w ciągu pierwszych dwóch miesięcy Uczestnik otrzyma od Organizatora nagrodę w postaci bonu Sodexo o wartości 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych brutto).

9. W pierwszym miesiącu od przystąpienia do Programu, oraz po zamówieniu co najmniej jednego Pakietu, Uczestnik jest zobowiązany do przejścia szkolenia e-learningowego, dotyczącego produktów Fitmin Purity, zakończonego testem (dalej: Szkolenie), przeprowadzonego i zaliczonego w obecności przedstawiciela handlowego Organizatora.

10. Test przeprowadzany jest w formie elektronicznej, w siedzibie Uczestnika, po wcześniejszym umówieniu terminu z Organizatorem. Czas trwania testu wynosi około 30 minut.

11. W zamian za zdanie testu kończącego Szkolenie, Uczestnik otrzymuje od Organizatora nagrodę w postaci bonu Sodexo o wartości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych brutto). Niezdanie testu skutkuje nieprzyznaniem nagrody.

12. Zamówienie przez Uczestnika co najmniej jednego Pakietu w ciągu pierwszych dwóch miesięcy od przystąpienia do Programu, tj. odpowiednio do 31 marca 2018 lub 30 kwietnia 2018, oraz zaliczenie Szkolenia pozwala Uczestnikowi na udział w Programie w kolejnym, trzecim miesiącu, tj. odpowiednio w kwietniu lub w maju.

13. Uczestnicy, którzy przystąpili do Programu od 1 lutego 2018, mają dodatkowo możliwość kontynuacji udziału w Programie w czwartym miesiącu jego trwania, tj. w maju, pod warunkiem kupienia od Organizatora w trzecim miesiącu Programu co najmniej jednego Pakietu.

14. Za każdy Pakiet kupiony w ciągu trzeciego i/lub czwartego miesiąca trwania Programu Uczestnik dostanie od Organizatora nagrodę w postaci bonu Sodexo o wartości 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych brutto).

15. Wszystkie nagrody, tj. bony Sodexo o wartości 80 zł za każdy kupiony Pakiet oraz 40 zł za zdany test, są rozliczane przez Organizatora na koniec danego miesiąca kalendarzowego. Organizator zobowiązuje się dostarczyć nagrody Uczestnikom do 14 dnia kolejnego miesiąca.

§4.   Zobowiązania

 1. Organizator zapewnia Uczestnikowi:

1.1. dedykowane Pakiety,

1.2. display reklamowy, niezbędny do ekspozycji Zestawów,

1.3. rekomendowanie klientom ostatecznym, nawiązującym kontakt z Organizatorem, Sklepów należących do Uczestników,

1.4. zapewnienie dostępności Pakietów,

1.5. refundację uzgodnionych z Organizatorem zniżek udzielonych przez Uczestnika klientom ostatecznym,

1.6. szkolenie produktowe,

1.7. nagrody w formie bonów Sodexo za wykonanie działań opisanych w Regulaminie.

2. Uczestnik zobowiązuje się do:

2.1. przestrzegania Zasad Programu określonych w Regulaminie,

2.2. utrzymania dostępności produktów Fitmin w trakcie trwania Programu,

2.3. udzielania zniżki klientom ostatecznym na Zestawy karm Fitmin Purity 400g + 400g gratis, objęte promocją wynikającą z uczestnictwa w Programie,

2.4. odpowiedniej ekspozycji displayów i produktów Fitmin w prowadzonym przez siebie sklepie,

2.5. wsparcia komunikacyjnego akcji (rekomendacji karm klientom ostatecznym w sklepie; promowania akcji na prowadzonym profilu na Facebooku i/lub blogu).

§5.   Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu Uczestnik może zgłaszać Organizatorowi lub przedstawicielowi handlowemu Organizatora w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-maila.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od dnia ich złożenia.
 3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. O sposobie załatwienia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona przez Organizatora lub przedstawiciela handlowego Organizatora.

§6.   Wykluczenie

 1. Wykluczeniu z Programu podlega Uczestnik, który:
 1. w okresie dwóch miesięcy od przystąpienia do Programu nie złożył zamówienia na Pakiet, o którym mowa w § 3 pkt 2.2.
 2. nie ustawił w prowadzonym przez siebie lokalu displaya reklamowego, o którym mowa w §3 pkt. 2.2. w terminie dwóch tygodni od jego dostarczenia,
 3. w okresie miesiąca od przystąpienia do Programu nie przeszedł szkolenia i nie zdał testu, o którym mowa w §3 pkt. 9 i 10.

2. W razie wykluczenia Uczestnika z Programu, jest on zobowiązany do niezwłocznego zwrotu displaya reklamowego.

§7.   Postanowienia końcowe

 1. Udział w Programie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z dalszego udziału w Programie w dowolnym terminie.
 3. Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora (adres: ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych). Regulamin jest również udostępniony w wersji elektronicznej na stronie WWW Organizatora (www.fitmin.pl), do nieodpłatnego pobrania na urządzenie końcowe w formacie PDF. Kliknij tutaj i pobierz.
top

2YoutubeL

logo instagram

2FaceBookL