Regulamin Konkursu „Przygotowania do HDR”

Regulamin Konkursu „Przygotowania do HDR”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki konkursu „Przygotowania do HDR” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Promocji jest firma Dibaq Polska sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, pod adresem: ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000147387, NIP: 886 22 47 599, o kapitale zakładowym 1 045 000.00 PLN (dalej: „Organizator”). 
 3. Celem Promocji jest promowanie Organizatora oraz promowanie karm dla psów Fitmin Program, oferowanych i dystrybuowanych przez Organizatora.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
 5. Promocja odbywa się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 20 maja 2019r. do dnia 27 maja 2019r.

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) może być każda osoba fizyczna zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym małoletni pomiędzy 13-tym,
  a 18-tym rokiem życia.
 2. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą uczestniczyć w Promocji za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.
 3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora. Przez „pracownika” rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne.
 • § 3. Zasady Konkursu
 1. Konkursem została objęta karma z serii Program Lamb&Rice 14kg, oferowane i dystrybuowane przez Organizatora (dalej: „Karma Konkursowa”).
 2. Uczestnik, powinien zapoznać się z materiałami reklamowymi oraz Regulaminem Konkursu (dalej: „Materiały Promocyjne”), aby móc wziąć udział w Konkursie.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy kolejno spełnić warunki Konkursu:
  1. 1   Umieścić na Facebooku zdjęcie z psem przygotowań do Hard Dog Race Poland (dalej: Zdjęcie z psem) w komentarzu pod postem ogłaszającym Konkurs na profilu Facebook Fitmin Polska https://www.facebook.com/fitminpolska lub Hard Dog Race Poland https://www.facebook.com/harddogracepoland.
  2. 2   Na zdjęciu ma być widoczny Uczestnik oraz jego pies.
 4. Najbardziej kreatywne Zdjęcie z psem zostanie wybrane przez Jury (dalej: Jury), w skład którego wchodzi Izabela Buksińska z Dibaq Polska sp. z o.o. oraz Kornelia Radzikowska z Hard Dog Race Poland.
 5. Nagroda w Konkursie to 1 opakowanie karmy Fitmin Program Lamb&Rice 14kg.
 6. Ogłoszenie wyników zostanie przekazane na profilu Facebooka Fitmin Polska (https://www.facebook.com/fitminpolska) wraz z publikacją zdjęcia dnia 31 maja 2019r.
 7. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Fundatorem nagród jest Organizator Konkursu.

§ 4. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać na piśmie, na adres Organizatora (Dibaq Polska sp. z o.o., ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych). Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania.
 2. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3.  O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona listem poleconym, wysłanym w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 § 5. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, Dibaq Polska sp. z o.o. z adresem siedziby: ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych. Dane przetwarzane są  w celu realizacji Konkursu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z Konkursu.
 2.  Zasady Promocji określa Regulamin oraz – w zakresie nieuregulowanym – przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora (adres: ul. Mazowiecka 3, 38-500 Wałbrzych). Regulamin jest również udostępniony w wersji elektronicznej na Stronie : https://www.fitmin.pl/aktualno-ci/537-regulamin do nieodpłatnego pobrania na urządzenie końcowe w formacie PDF: http://bit.ly/przygotujsiedohdr

Gdy odchodzi przyjaciel

W dzisiejszych czasach weterynaria może zmierzyć się z przypadkami, które jeszcze do niedawna uznawano za beznadziejne. Dostępna jest pełna gama programów profilaktycznych, specjalistyczna diagnostyka, innowacyjne leki i chirurgia na światowym poziomie. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy możliwości i osiągnięcia medycyny są niewystarczające... Gdy organizm nie reaguje na leczenie, stan pacjenta jest ciężki i zwierzak zwyczajnie cierpi, możemy usłyszeć od weterynarza, że nic więcej nie da się zrobić. Wtedy pojawia się myśl o eutanazji.

itay kabalo 460958 unsplash

więcej ...
top

2YoutubeL

logo instagram

2FaceBookL

?>