Regulamin konkursu dla uczestników zawodów dogtrekkingu

Konkurs odpoczynek po dogtrekkingu

Odpoczynek

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki promocji „Odpoczynek po dogtrekkingu” (dalej „Promocja”).
 2. Organizatorem Promocji jest firma Dibaq Polska sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, pod adresem: ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000147387, NIP: 886 22 47 599, o kapitale zakładowym 1 045 000.00 PLN (dalej: „Organizator”).
 3. Celem Promocji jest promowanie Organizatora oraz promowanie karm dla psów Fitmin, oferowanych i dystrybuowanych przez Organizatora.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
 5. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
 6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
 7. Konkurs trwa od 18.06.2017 do 21.06.2017 do godziny 23:59 czasu polskiego.
 8. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania odpowiedzi do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.

§ 2

 1.  Warunki i przebieg konkursu:

Uczestnik musi wykonać jedną z dwóch czynności:

a)

Uczestnik musi zostać followersem @fitmin_polska (tzn. mieć lub założyć konto na portalu społecznościowym instagram.com, wyszukać profil @fitmin_polska pod linkiem https://www.instagram.com/fitmin_polska/ i kliknąć „obserwuj”), dodać na swój profil zdjęcie swoje i/lub zdjęcie swojego psa podczas odpoczynku po dogtrekkingu, do zdjęcia dodać w podpisie hashtag (tzn. znacznik poprzedzony #) #fitminregeneracja oraz otagować (tzn. oznaczyć w treści) @fitmin_polska.

b)

Uczestnik musi zostać fanem Fitmin Polska na Facebooku (tzn. mieć lub założyć konto na portalu społecznościowym Facebook,com, wyszukać profil @fitminpolska pod https://www.facebook.com/fitminpolska/i kliknąć „Lubię to”), dodać na swój profil zdjęcie swoje i/lub zdjęcie swojego psa podczas odpoczynku po dogtrekkingu, do zdjęcia dodać w podpisie hashtag (tzn. znacznik poprzedzony #) #fitminregeneracja oraz otagować (tzn. oznaczyć w treści) @fitminpolska.

 1. W obu przypadkach konieczne jest publiczne otwarcie posta tak, aby widoczny był dla innych użytkowników, nie będących znajomymi w danym portalu społecznościowym.
 2. Jury wybierze 3 najbardziej interesujące prace.

§ 3

 1. Nagrodami w konkursie są 3 zestawy karmy Fitmin For Life Adult oraz miski turystyczne.
 2. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę.
 3. Wyniki zostaną ogłoszone 23.06.2017 w osobnym poście konkursowym, zamieszczonym na stronie:  https://www.facebook.com/dogtrekkingcompl-139961059372858/ oraz https://www.instagram.com/fitmin_polska/ Nagrodzeni uczestnicy zostaną otagowani (oznaczeni) w treści posta (nick z Instagramu) lub wskazani nazwą użytkownika (Facebook).
 4. Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie, w terminie 10 dni od dnia opublikowania informacji o wygraniu w Konkursie przez Zwycięzcę wiadomości prywatnej (opcja direct) z adresem mailowym oraz adresem do korespondencyjnym bezpośrednio do @ fitmin_polska. Wysyłka nagrody wyłącznie na terenie Polski. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak zarazem konieczne do wydania Nagrody.
 5. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 6. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom Konkursu w terminie do 21 dni roboczych od dnia przekazania przez danego zwycięzcę Konkursu danych, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

§ 4

 1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
 2. Nagrodzone zdjęcia mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych przez organizatora: Dibaq Polska Sp. z o.o.
  1. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
  2. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych /Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm./
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  4. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.

§ 5

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook lub Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do  właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook lub Instagram.
 2. Uczestnik zwalnia Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
top

2YoutubeL

2FaceBookL